top of page

Privacy en algemene voorwaarden 

Privacy

 

Buro Marto is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe en waarom dat gebeurt. 

Buro Marto verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens aan Buro Marto hebt gegeven. Het gaat om deze persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam

 • Voor- en achternaam 

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • BTW gegevens

Buro Marto verwerkt jouw persoonsgegevens om jou te bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren en om een offerte en/of factuur te kunnen sturen.

Hoe lang Buro Marto persoonsgegevens bewaart:

Buro Marto bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buro Marto deelt persoonsgegevens alleen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht of vanwege een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro Marto en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Buro Marto van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buromarto.com. Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buro Marto neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buromarto.com.

Algemene Voorwaarden voor gebruikers en klanten 

Buro Marto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Buro Marto staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op www.buromarto.com en/of in andere elektronische communicatie zoals emails en nieuwsbrieven, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

 

Buro Marto mag de Algemene Voorwaarden wijzigen zonder de klant op de hoogte te stellen. Publicatie op de website van Buro Marto is daarvoor afdoende. Het is aan Buro Marto om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt.

Opdrachtnemer: Buro Marto, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72376899. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever of klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die  tegen betaling gebruik wil maken van de door Buro Marto aangeboden diensten.

Opdracht: Iedere door Buro Marto met de opdrachtgever gesloten overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de aangeboden diensten van Buro Marto.

 

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Buro Marto en haar klanten tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Op alle overeenkomsten tussen Buro Marto en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Buro Marto en een klant waarop Buro Marto deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Buro Marto, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Buro Marto aan de klant.

De overeenkomst tussen Buro Marto en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2.1 Uitvoering van de overeenkoms

Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de klant Buro Marto hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Buro Marto moet daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Buro Marto is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Wanneer de werkzaamheden door Buro Marto bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.

2.2 Tussentijdse wijziging van de overeenkomst 

Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Buro Marto op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Veranderingen die in een reeds verstrekte overeenkomst worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd/deadline door Buro Marto wordt overschreden.

 

3. Offertes en prijzen

Offertes zijn kosteloos, vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege evenals in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals eventuele reis- en andere (on)kosten. Deze kosten komen voor rekening van de klant.

Offertes van Buro Marto zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. De klant zorgt ervoor dat hij/zij alle noodzakelijke informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid verstrekt aan Buro Marto.

Buro Marto kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Wanneer niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Buro Marto.

4. Betalingsvoorwaarden en facturen

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde opdracht. 

Facturen worden binnen 30 dagen na declaratiedatum betaald, tenzij anders is overeengekomen. Als het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Buro Marto binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.

Buro Marto stuurt een eerste betalingsherinnering per email als de klant de factuur niet op tijd heeft betaald.
Buro Marto stuurt een tweede betalingsherinnering als de klant niet betaalt naar aanleiding van de eerste herinnering. Daarbij worden extra kosten in rekening gebracht. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro.
Wanneer Buro Marto kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Buro Marto.
Buro Marto is gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, als de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

Als de dienstverlening meer dan 4 weken in beslag neemt, dient per maand afgerekend te worden.

 

5. Opschorting/stopzetting/weigeren dienstverlening
Buro Marto heeft het recht om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Buro Marto.
Buro Marto heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

Als een klant een dienst wil stopzetten, dan kan altijd. Restitutie vindt alleen plaats als de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode.

De klant is verplicht de nieuwe factuur te betalen als hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

Buro Marto is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt danwel Buro Marto goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Buro Marto vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Buro Marto op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Buro Marto op de klant onmiddellijk opeisbaar. Als Buro Marto de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

Indien Buro Marto tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. 

Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Buro Marto gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan. 

Indien de klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Buro Marto gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De klant daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Buro Marto, zal Buro Marto in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Buro Marto extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de Buro Marto anders aangeeft.

Indien de klant een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

 

6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Indien een van de partijen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht-specificaties, kunnen zij de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Buro Marto heeft, indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de klant, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Buro Marto mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Buro Marto behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

7. Afsluiting van de opdracht
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de klant is goedgekeurd. Binnen een termijn van zeven dagen na dagtekening dient de klant Buro Marto hierover te berichten. Indien de klant niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

9. Correspondentie
Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

10. Eigendom
Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Vrijwaring
De klant vrijwaart Buro Marto van alle aansprakelijkheid voor het onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een dienst/opdracht.

 

12. Intellectueel eigendom en auteursrechten

Buro Marto kan bezwaar maken als iemand anders de titel van haar werk verandert of doet alsof het door iemand anders is geschreven. Buro Marto behoudt namelijk altijd de persoonlijkheidsrechten op haar werk, ook als het auteursrecht op het werk is overgedragen.

De opdrachtnemer van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor publicatie en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.

Buro Marto behoudt het recht haar bijdrage elders te verkopen, te publiceren of aan te passen, voor zover zij daarmee de oorspronkelijke klant geen directe concurrentie aandoet en voor zover er geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Elk gebruik van een tekst dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Buro Marto een vergoeding toe van ten minste tweemaal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke uurtarief van Buro Marto.

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde opdracht die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Buro Marto op grond van de Auteurswet het gebruik van haar bijdrage verbieden. In dat geval is de klant verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, dan is de klant verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Buro Marto de vrijheid om het geleverde product te gebruiken voor de eigen publiciteit of promotie.

 

13. Aansprakelijkheid
Indien Buro Marto aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Buro Marto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Buro Marto is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  Indien Buro Marto aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Buro Marto beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Buro Marto is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Buro Marto.

Indien Buro Marto aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

 • Buro Marto is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling  betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Buro Marto aan de
  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Buro Marto toegerekend kunnen worden;

 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De klant vrijwaart Buro Marto voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de klant.

 

14 Verwerking gegevens
Persoonsgegevens van de klant worden opgeslagen voor het maken van offertes en eventuele facturen. Bij een datalek wordt hier tijdig melding van gemaakt.

 

15. Concepttekst en herziening

Indien de levering een tekst bevat, zal de overeenkomst betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de klant. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover anders is overeengekomen.

 

16. Onderzoek en klachten

De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klachten dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk aan Buro Marto gemeld te worden.

De melding moet dusdanig gedetailleerd omschreven worden, dat Buro Marto in staat is adequaat te reageren. De klant dient Buro Marto in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de klant tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op.

Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Buro Marto binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door de Buro Marto gemaakte kosten integraal voor rekening van de klant.

 

17. Overmacht

Indien Buro Marto haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de Buro Marto alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte.

Buro Marto kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is iedere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, óf te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Indien de klant ervoor kiest om de overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens overmacht, heeft hij echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de Buro Marto hiervoor te betalen.

 

18 Portfolio vermelding
Buro Marto vermeld succesvol afgeronde opdrachten en lopende opdrachten in haar portfolio. Wenst de opdrachtgever geen publicatie van de opdracht in het portfolio, dan dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken. 

19 Wijziging Algemene Voorwaarden

Buro Marto behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien klant niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden dan wel kenbaar zijn gemaakt bezwaar heeft gemaakt.

Tekstballon Buro Marto
bottom of page